Bastai a Brand

Světově proslulé mistrovské d ílo a skalnatá krajina plná snů

Blick auf die Bastei

Přírod a a od vážná stavba v Labských pískovcích se nikd e jind e nesetkávají blízko sebe jako na Bastai. Kd o by nechtel zažít z výšky d aleký výhled na Labe a projít se mezi mohutnými skalami po mostě Bastai?. Ale to není jed iná senzace tohoto regionu, tento krásný pohled zažijete při každ é návštěvě této oblasti. Okolí vyhlíd ky Brand u Hohnstein je jed ním z vrcholů Labského pískovce.

Oblast vyhlíd ky Brand očaruje smysly

Brand fascinuje svými strmými skalními stěnami a pů sobivými výhled y. Vyhlíd ka Brand se nazývá také jako „balkon“ saského Švýcarska. Panoráma se táhne od Schrammsteinen a oblasti skal přes Krušné hory až d o oblasti Bastai. Je to místo snů , které si navžd y zapamatujete. Ubytování na Brand baud e k tomu nabízí perfektní péči. Náš tip: zažijte ten pocit probuzení se skvělým výhled em z jed noho z láskyplně zařízených pokojů ubytování. Ten kd o pak sestoupí z Brand po legend árním 850 schod ech d o Polenztal a vyd á se na Bastai, si mů že vychutnat d alší krásy této přírod y.

Blick von der Brandaussicht auf den Lilienstein
Die Basteibrücke

Labský pískovec – Bastei

Unikátní pohled z velkolepého skalního útesu Bastai s jeho kamenným mostem, zapů sobí na každ ého návštěvníka. Je zd e zobrazena velkolepá a
tajemná krajina Labského pískovce. Bizarní skalní útvary stoupají z d rsného terénu. Ten nejvyšší bod je 194 metrů s výhled em na
Labe a klimatické lázně Rathen. Více než 76 metrů d louhý most Bastei byl postaven z kamene v roce 1851. Bud ova se sed mi kamennými oblouky od vážně stoupá téměř 50 metrů nad hlubokou roklí. Dříve překlenuly mezery takzvané Mard ertelle z roku 1826 d řevěné konstrukce. Na útesu Bastai se zachovaly zbytky skalního hrad u Neurathen. Tento rytířský hrad , který byl postaven ve 14. století, lze navšťívit při prohlíd ce areálu skanzenu.

Bastei přístup autem

Bastei je magnetem pro návštěvníky saského Švýcarska a je velmi silně frekventovaný. Říd icí systém reguluje d opravu jed iným příjezd emz Basteistraße (S 165). Návštěvníků m jsou k d ispozici d vě velká parkoviště. Pokud je volná kapacita, lze využít parkoviště pro autobusy a osobní auta poblíž Bastai.Při plně obsazeném parkovišti poblíž Bastai bud e příjezd ová cesta pro návštěvníky blokována. Potom se návštěvníci d ostanou na Bastai z parkoviště s kyvad lovým autobusem nebo pěšky. Přímý vstup na Bastai je povolen pouze pro zájezd ové a kyvad lové autobusy, hotelový hosty s povolením, d ále pro zásobování a osoby tělesně postižené.

Kolik zaplatíte za návštěvu na Bastei?

Poplatek za parkování v Bastei

 • auto

  • do 3 hodin 3 €
  • Denní lístek 5,50 EUR
 • motocykl

  • Denní lístek 1,50 EUR
 • autobus

  • Denní lístek 11 EUR
 • obytné vozy

  • Denní lístek 11 €

Obsazeností Parkovné

 • auto

  • Denní lístek 3 €
 • obytné vozy

  • Denní lístek 11 € (0-24 Uhr)
  • Pouze jed na noc (2 d enní sazby)
  • Využijte soused ní obytný park!

Bastai kyvad lový autobusu

 • Jed na cesta 1 € na osobu

 • Zpáteční cesta 1,50 EUR na osobu

 • Zpáteční rod inná jízd enka 4 €

Přehledový plán s volnými kapacitami

Obecný plán s plnou obsazeností parkoviště v Bastei