Kleinprojekteförderung

Podpora malých projektů

Euroregion Elbe-Labe

Der Kleinprojektefonds in der Euroregion Elbe/Labe fördert die Begegnungen zwischen Menschen aus Sachsen und Tschechien. Ziel ist das Verständnis füreinander zu verstärken, Vorurteile abzubauen und die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg zu intensivieren.

Im Rahmen des Kooperationsprogramms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 (INTERREG V A) werden und wurden folgende Projekte gefördert:

Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe podporuje setkávání lidí ze Saska a České republiky. Cílem je posílit vzájemné porozumění, odstranit předsudky a posílit přeshraniční spolupráci.

V rámci kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020 (INTERREG V A) jsou a byly podporovány následující projekty:

Senioren wandern gemeinsam und grenzüberschreitend

Senioři podnikají výlety společně a přeshraničně

Projektzeitraum: 01.12.2021 – 31.10.2022

Registriernummer: EEL-0886-SN-08.11.2021

Antragsteller: Stadt Hohnstein

Projektpartner: Stadt Dolní Poustevna

Trvání projektu: 01.12.2021 – 31.10.2022

Registrační číslo: EEL-0886-SN-08.11.2021

Žadatel: Město Hohnstein

Projektový partner: Město Dolní Poustevna

Ziel des Projektes ist die Mobilisierung von Senioren, die Stärkung ihrer Gesundheit sowie gemeinsames Ausprobieren und Pflegen der Wanderwege in unserer Grenzregion. Wir möchten diese Altersgruppe in Bewegung setzen und Ihnen gemeinsame grenzüberschreitende Aktivitäten in der Natur und in Bewegung anbieten.

Cílem projektu je mobilizovat seniory, zlepšit jejich zdravotní stav a společně vyzkoušet a udržovat turistické stezky v našem pohraničí. Rádi bychom tuto věkovou skupinu mobilizovali a nabídli jim společné přeshraniční aktivity v přírodě a s pohybem.

Wir haben zehn Wanderungen zusammengestellt – auf bekannten und weniger bekannten Wegen in der Region der Böhmischen und Sächsischen Schweiz. Die Wanderungen sind als Tagestouren geplant, inbegriffen ist auch ein gemeinsames Picknick unterwegs oder als Abschluss des Tages.

Sestavili jsme deset výletů – po známých i méně známých trasách v regionu Českého a Saského Švýcarska. Výlety jsou plánovány jako denní túry, včetně společného pikniku po cestě nebo na závěr dne.

Alle Touren werden von einem deutsch- oder tschechisch-sprachigen Wanderleiter geführt und simultan übersetzt. Die Teilnehmer können viele Details von der Gegend erfahren, neue Leute treffen und dabei ihre psychische wie physische Kondition stärken. Die Teilnahme an diesen Aktivitäten ist für alle Interessierten kostenlos.

Všechny výlety povede německy nebo česky mluvící turistický průvodce a budou simultánně tlumočeny. Účastníci se mohou dozvědět mnoho podrobností o dané oblasti, poznat nové lidi a posílit svou psychickou i fyzickou kondici. Die Teilnahme an diesen Aktivitäten ist für alle Interessierten kostenlos.

Als weiteres Ziel des Projektes sollen in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern Standorte für neue Wegweiser und Infotafeln festgelegt werden.

Dalším cílem projektu je ve spolupráci s účastníky určit umístění nových směrovek a informačních tabulí.

Eindrücke von den gemeinsamen und grenzüberschreitenden Wanderungen

Dojmy ze společných přeshraničních výletů

Wanderung am 22. August 2022

Výlet 22. srpna 2022

Titel: Sakrale Denkmäler – Geistige Schönheit der Natur
Wanderleiter: Aleš Kubica
Dolmetscherin: Martina Böhme

Název: Církevní památky – Duchovní krása přírody
Průvodce: Aleš Kubica
Tlumočnice: Martina Böhme

Wanderung am 3. September 2022

Výlet 3. září 2022

Titel: Yogawanderung – Berauschende Stille
Wanderleiter: Patrick von Bardeleben
Dolmetscherin: Martina Böhme

Název: Výlet s jógou – opojné ticho
Průvodce: Patrick von Bardeleben
Tlumočnice: Martina Böhme

Wanderung am 12. September 2022

Výlet 12. září 2022

Titel: Felswanderung – Stille überall
Wanderleiter: Aleš Kubica

Název: Výlet do skal – všude ticho
Průvodce: Aleš Kubica

Unsere zehn Wanderungen im Überblick

Přehled našich deseti výletů

Datum/ Uhrzeit
Treffpunkt/ Sraz
Thema
Streckenverlauf
Länge/ Dauer
Schwierigkeit
Wanderleiter/ Dolmetscher
22.08.2022
10 Uhr
Marktplatz Brtniky/ Náměstí Brtniky
Sakrale Denkmäler/ Zatracené památky
Křížová cesta Brtníky – Kaple svatého Antonína Paduánského – Kaple Panny Marie Karmelské –  bylinková zahrada Nobilis Tilia
7 km
mittel
Aleš Kubica/
Martina Böhme
03.09.2022
10 Uhr
Parkplatz Eiche, Hohnstein/ Dubové parkoviště, Hohnstein
Yogawanderung – Berauschende Stille/ Jógová túra – opojné ticho
Napoleonschanze (Yoga 1h) – Brandbaude (Essen)
7 km/ 3 Stunden
leicht
Patrick von Bardeleben/
Martina Böhme
07.09.2022
10 Uhr
Haus des Gastes, Hinterhermsdorf/ Info-centrum, Hinterhermsdorf
Rund um den Weifberg/ Kolem Weifbergu
mittel
Ingo Loth/
Martina Böhme
12.09.2022
10 Uhr
Waldparkplatz bei Doubice/ Lesni parkoviste u Doubici
Felswanderung – Stille überall/ Skalní toulky – Ticho na každém kroku
Saula – Na Tokání – Uzké schody – Doubice
10 km
schwer
Aleš Kubica/
Martina Böhme
16.09.2022
10 Uhr
Forellenschänke Sebnitz/ Restaurace Forellenschänke Sebnitz
Rund um den Tanzplan/ Kolem rozhledny Tanečnice
10 km
schwer
Ingo Loth/
Martina Böhme
21.09.2022
10 Uhr
Ziegenfarm, Horní Podluží/ Kozi farma Žofín, Žofín 6, Horní Podluží
Verkostung Lausitzer Spezialitäten/ Ochutnávka Lužických speciality
Kozí sýr Žofín – Likérka – Galli distillery – Kavárna Dlask – pivovar Kocour
7 km
leicht
Aleš Kubica/
Martina Böhme
27.09.2022
10 Uhr
Sportplatz Ulbersdorf/ Sportovní hřiště Ulbersdorf
Yogawanderung – Kraft durch innere Ruhe/ Jógová túra – síla skrze vnitřní klid
AP Ulbersdorf (Yoga 1h) – Schwarzbachtal – Erbgericht Ulbersdorf
7 km/ 3 Stunden
leicht
Patrick von Bardeleben/
Martina Böhme
30.09.2022
10 Uhr
 Parkplatz Ungerturm/ Parkoviště Ungerturm
Rund um den Unger/ Kolem Ungeru
10 km
schwer
Ingo Loth/
Martina Böhme
06.10.2022
10 Uhr
Parkplatz Eiche, Hohnstein/ Dubové parkoviště, Hohnstein
Yogawanderung – Tiefe Verbundenheit/ Jógová túra – hluboké spojení
Napoleonschanze (Yoga 1h) – Brandbaude (Essen)
7 km/ 3 Stunden
leicht
Patrick von Bardeleben/
Martina Böhme
11.10.2022
10 Uhr
Hotel Zámeček, Rynartice/ Hotel Zámeček, Rynartice 
Die schönsten Aussichten von Jetřichovice/ Nejkrásnější výhledy na Jetřichovic
Rynartice –  Křížový vrch – Rudolfův kámen – Mariina a Vilemína vyhlídka – Jetřichovice – Rynartice
12 km
schwer
Aleš Kubica/
Martina Böhme

Erstellung eines Teichsanierungskonzeptes für die Städte Hohnstein und Dolní Poustevna als Vorbereitung auf ein deutsch-tschechisches Umweltgroßprojekt

Vytvoření koncepce obnovy rybníka pro města Hohnstein a Dolní Poustevna v rámci přípravy velkého německo-českého ekologického projektu

Projektzeitraum: 01.01.2022 – 31.10.2022

Registriernummer: EEL-0888-SN-08.011.2021

Antragsteller: Stadt Hohnstein

Projektpartner: Stadt Dolní Poustevna

Trvání projektu: 01.01.2022 – 31.10.2022

Registrační číslo: EEL-0888-SN-08.011.2021

Žadatel: Město Hohnstein

Projektový partner: Město Dolní Poustevna

Das Projekt dient der Vorbereitung eines gemeinsamen deutsch-tschechischen Umweltgroßprojektes. Das vordergründige Ziel des Projektes ist die Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaftselemente Teiche und Kleingewässer als wichtige Biotope für die heimische Flora und Fauna, insbesondere als Lebensraum und Fortpflanzungsgewässer für seltene und zum Teil gefährdete Amphibien- und Libellenarten in beiden Städten Hohnstein und Dolní Poustevna.

Projekt slouží k přípravě společného německo-českého ekologického projektu. Primárním cílem projektu je zachování a rozvoj kulturních krajinných prvků rybníků a malých vodních ploch jako významných biotopů pro místní flóru a faunu, zejména jako životní a reprodukční prostor pro vzácné a částečně ohrožené druhy obojživelníků a vážek v obou městech Hohnstein a Dolní Poustevna.

Zu den Inhalten und Aufgaben im Projekt zählt unter anderem die Bestandsaufnahme der Teiche in den beiden Städten, deren Auswertung in Form von Teichkatalogen erfolgt. Dabei wird eine Einordnung in topographische Karten, Luftbilder, Gewässerkarten, Biotopkarten und den Flächennutzungsplänen vorgenommen. Mit der Erfassung des Ist-Zustandes der Teiche und Kleingewässer erfolgt eine fachliche Beurteilung des Sanierungsbedarfs der Gewässer unter Einbeziehung biologischer und naturschutzfachlicher Faktoren wie Artenvorkommen, Lage des Teiches und Wasserführung. Anschließend sollen bei Bedarf Umsetzungsmöglichkeiten von Sanierungsmaßnahmen erarbeitet werden.

Mezi obsahy a úkoly projektu patří mimo jiné inventarizace rybníků v obou městech, jejíž vyhodnocení probíhá ve formě katalogů rybníků. Přitom se provádí zařazení do topografických map, leteckých snímků, map vodních ploch, map biotopů a územních plánů. Se záznamem skutečného stavu rybníků a malých vodních ploch se provádí odborné posouzení potřeby sanace vodních ploch s přihlédnutím k biologickým faktorům a faktorům ochrany přírody, jako je výskyt druhů, poloha rybníka. a proudění vody. V případě potřeby by pak měly být vypracovány možnosti provedení nápravných opatření.

Dabei sind eine Interessenabstimmung und gemeinsame Lösungsfindung zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte unabdingbar. Es sollen sowohl die Kommunen
als auch die zuständigen Behörden und Flächeneigentümer eingebunden werden. Die Ergebnisse fließen in ein gemeinsames grenzüberschreitendes Teichsanierungskonzept, welches als Großprojekt in der EU-Förderperiode 2021 bis 2027 eingereicht werden soll.

Pro úspěšnou realizaci projektů je nezbytná koordinace zájmů a společné hledání řešení. Zapojit by se měly obce i příslušné úřady a vlastníci pozemků. Výsledky se zobrazí do společné přeshraniční koncepce obnovy rybníků, která má být předložena jako velký projekt v období financování EU 2021 až 2027.

Die Elemente der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beider Städte im Rahmen des Großprojektes sollen gemeinsam erarbeitet und festgeschrieben werden. Auch die Öffentlichkeitsarbeit auf deutscher und tschechischer Seite ist dabei ein wichtiger Baustein. Es dient zur Sensibilisierung der Einwohnerschaft für unsere einzigartige Natur im Grenzraum.

Prvky přeshraniční spolupráce mezi oběma městy v rámci velkého projektu mají být vypracovány a stanoveny společně. Důležitým stavebním kamenem je také práce s veřejností na německé a české straně. Jejím cílem je zvýšit povědomí obyvatelstva o naší jedinečné přírodě v pohraniční oblasti.